REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

I. Regulamin

1. Organizatorem programu lojalnościowego zwanego dalej „Klubem” jest  „Techsource Sp. z o.o.” z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Piłsudskiego 13, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika  Klubu, zwanego w dalszej części „Uczestnikiem”. 

3. Treść Regulaminu oraz każda zmiana  Regulaminu  jest udostępniana w siedzibie Organizatora programu, sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej: www.vippidesign.com.

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Klub stanowi program przeznaczony dla Klientów sklepów Vippi Design. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych Klubu jest „Techsource Sp. z o.o.” z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Piłsudskiego 13.

 

III. Warunki członkostwa w Klubie 

1. Uczestnik bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Punkty oraz prawa wynikające z uczestnictwa w Klubie nie mogą być sprzedawane, przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.

2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą, formularza zgłoszeniowego wraz  z  przekazaniem go sprzedawcy Vippi Design, bądź przesłaniem drogą elektroniczną na adres: biuro@vippidesign.com

3. Uczestnik  może w  każdym czasie  zrezygnować z uczestnictwa w Klubie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz  zażądać usunięcia swoich danych osobowych     i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora. 

4. Jednemu  Uczestnikowi  mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia członkowskie. 

5. Do uczestnictwa w programie Klubu uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat.

6. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta, Uczestnik zobowiązany jest wręczyć Kartę sprzedawcy przed nabyciem towaru.

 

 IV. Uprawnienia Uczestnika 

1. Wraz z zarejestrowaniem się w Klubie, Uczestnik  uzyskuje prawo do korzystania  ze wszystkich elementów Klubu, w szczególności:

-  z dodatkowego 5% rabatu, 

- ze specjalnych ofert dla Uczestników Klubu. 

2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi na podstawie niniejszego Regulaminu jest posiadanie ważnej karty klubowej, o której mowa      w pkt. V.1 Regulaminu. 

3. Warunkiem koniecznym do korzystania z ofert specjalnych przysługujących Uczestnikowi na podstawie niniejszego Regulaminu jest wpisanie danych osobowych Uczestnika  do bazy danych Klubu.

 

 V. Karta 

1. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania wypełnionego formularza zgłoszeniowego przekazanego sprzedawcy Vippi Design lub przesłanego drogą elektroniczną  oraz otrzymania przez Uczestnika Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”). 

2. Karta jest ważna od dnia wydania przez okres 3 lat.

3. Po upływie 3 lat ważność Karty przedłuża się automatycznie na następny rok, o ile w roku poprzedzającym Uczestnik  dokonał jakiegokolwiek zakupu. Jeżeli Uczestnik  nie dokona żadnego zakupu w sklepie Vippi Design, karta ulegnie  automatycznej dezaktywacji.

4.Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 VI. Dane członkowskie, ochrona danych i prywatność Uczestnika Klubu. 

1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Uczestnika  traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami  prawnymi. 

2. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik: 

   - wyraża zgodę na uczestnictwo w programie lojalnościowym Vippi Design,

   - akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,

   - potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych. 

3. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik  wyraża także zgodę na gromadzenie  i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik  wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe Uczestnika  są chronione zgodnie z Ustawą oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

4. Każdy  Uczestnik  ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie. 

 

VII. Zmiany regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2014r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.: 

 -   w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  - w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Uczestnika,

  -  w związku z rozszerzeniem oferty programu lojalnościowego,

3. Treść zmienionego Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.vippidesign.com  oraz  jest udostępniana w siedzibie  Organizatora i sklepach stacjonarnych. 

4. Każda zmiana  obowiązywać będzie nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych  od dnia jej umieszczenia na  wskazanej stronie internetowej. 

5. W przypadku nie zaakceptowania treści nowego/zmienionego Regulaminu, Uczestnik obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora  w ciągu 14 dni  od daty ogłoszenia Regulaminu. Niezaakceptowanie nowego/zmienionego regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa  w Klubie.

 

Wniosek